Lut 01

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa na rynku!

(1)_ marketingOdpowiednio opracowana strategia marketingowa, która uwzględnia wszechstronne i stosunkowo wczesne rozpoznanie popytu i potrzeb oraz zawierająca dobrze sformułowane funkcjonalne programy działania marketingu powinna zapewnić firmie przetrwanie oraz sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa w środowisku konkurencyjnym. Odpowiednia wiedza specjalistów, dobre rozeznanie w branży, uważne przyglądanie się jednocześnie swoim klientom, inwestorom, konkurencji i własnej działalności – to kluczowe czynniki sukcesu, a poszukując możliwości osiągania sukcesu należy skoncentrować się nie na tym, w jaki sposób inni odnieśli sukces, ale na własnych możliwościach. Istotą strategii marketingowych jest wyróżnienie przedsiębiorstwa spośród innych przedsiębiorstw dzięki zdolnościom stwarzania nabywcom korzystniejszych warunków zaspakajania ich potrzeb i wejścia z nimi na rynek. Każda firma samodzielnie wypracowuje i określa swoją strategię działania marketingowego przez wykorzystanie badań rynkowych i swojej orientacji na zaspokojenie potrzeb konsumentów. Wybór strategii jest procesem złożonym, który rozpoczyna się od określenia misji przedsiębiorstwa oraz od ustalenia jego mocnych i słabych stron. Na tej podstawie przedsiębiorstwo wytycza swoje cele oraz przyjętą strategię. Niewątpliwie należy przestrzegać pewnych zasad strategii, co jest warunkiem powodzenia działalności firmy, a należą tu: wyraźnie określony przedmiot powiązany z celami, ustalenie kosztów realizacji strategii oraz osiągniętych rezultatów, dokładnie określony stopień, rodzaj i koncentracje zaangażowanych zasobów w przypadku powstawania nowych zjawisk, by w miarę szybko i elastycznie wprowadzać zmiany, wybór najbardziej właściwego momentu wprowadzenia działań strategicznych jak również rozpoczęcie działań dezinformujących konkurencję, strategia i objęte nią działania ukierunkowane powinny być na zwiększenie i umocnienie udziału i pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Przedsiębiorstwo, które samo nie określi swoich celów, nie może liczyć na to, że rynek zapewni mu powodzenie.


Jak uzyskać przewagę konkurencyjną przez różnicowanie produktu?
Różnicowanie produktu (ang. differentiation) jest jedną z podstawowych strategii prowadzących do uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku. Polega na oferowaniu klientom produktów lub usług, które posiadają cechy unikalne (nie oferowane przez innych producentów) i najlepiej odpowiadające potrzebom konsumentów.
Aby skutecznie różnicować produkt na tle konkurencji należy otworzyć swoje myślenie na cały proces doświadczania produktu przez konsumenta (łańcuch konsumpcji) od momentu uświadomienia sobie potrzeby aż do rezygnacji z dalszego jego użytkowania. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że badamy konsumenta i jego oczekiwania a nie sam produkt lub usługę co jest częstym błędem przedsiębiorców.
Różnicowanie produktu jest strategią, do której przygotowujemy się w dwóch fazach. Najpierw identyfikujemy kolejne etapy łańcucha konsumpcji aby potem przeprowadzić analizę doświadczenia konsumenta na każdym z tych etapów.