Sie 30

Jak nie płacić składki do ZUS ?

(1)_ zus-e1408961109923 (385x229)W sytuacji, gdy osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w jednym z państw Unii Europejskiej, prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą w Polsce, podlega pod ustawodawstwo tego państwa, na terytorium którego wykonuje pracę najemną ( w tym przypadku jest to Wielka Brytania ).
Osoba prowadząca działalność gospodarczą w Polsce oraz mająca zatrudnienie w Wielkiej Brytanii zyskuje legalne i skuteczne wyłączenie z ubezpieczenia w ZUS.
Wszystkie składki od momentu podpisania umowy reguluje nasza firma w ramach comiesięcznego abonamentu.
Brytyjskie ubezpieczenie gwarantuje pełną ochronę ubezpieczeniową obowiązującą w całej Unii Europejskiej dla Pracownika zatrudnionego na umowie o pracę oraz dla członków jego rodziny.
W dotychczasowej działalności waszej firmy NIC nie ulegnie zmianie.

Jakie są podstawy prawne takiego działania ?
Cytat Polskiego Instytutu Prawa:
„…Na gruncie międzynarodowym kwestię wyboru właściwego ustawodawstwa regulują: Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 149 z 5 lipca 1971 r., s. 2 i nast. z późn. zm.), Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego w stosunku do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.Urz. WE L 74 z 27 marca 1972 r., s. 1 i nast. z późn. zm.). Natomiast w polskim systemie prawnym musimy brać pod uwagę przede wszystkim dwie ustawy, po pierwsze Ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) oraz Ustawę z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135).
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1, art. 47 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr.11, poz. 74 ze zm.) osoba prowadząca działalność, która równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jej wynagrodzenie jest równe co najmniej minimalnemu podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z umowy o pracę. Po rozwiązaniu umowy o pracę sytuacja uległa zmianie i wówczas z działalności gospodarczej osoba ta będzie już podlegać obowiązkowo również ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne…”
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej każdy prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość wyrejestrowania się z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych i zarejestrowania w systemie innego państwa członkowskiego. Dzięki unijnemu prawu jest to możliwe bez konieczności emigracji ! Aby nie musieć opuszczać ojczyzny, należy podjąć pracę w którymkolwiek z 26 państw członkowskich, choćby na 1/20 etatu.
Będąc pracownikiem (na 1/20 etatu) w państwie x i równocześnie prowadząc działalność gospodarczą w Polsce, podlegasz pod ZUS państwa x. Twoje składki odprowadzane są wówczas tylko do zusu państwa x. I to składki od 1/20 etatu czyli niskie składki, wręcz symboliczne. I co ważne! Płacąc składki tam, nabywasz uprawnienia do tamtejszych świadczeń. A wszystko to dzięki unijnemu prawu, które obowiązuje również na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma wyższą rangę niż ustawodawstwo krajowe. Zgodnie z art.13 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004r.) – osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną i pracę na własny rachunek w różnych Państwach Członkowskich, podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, w którym wykonuje swą pracę najemną. Pojęcie pracy najemnej oznacza, zgodnie z art. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia wszelką pracę, a więc także opartą na umowie o pracę.
Dlaczego płacić składki za granicą ?
   Na pytanie kto może opłacać obowiązkowe składki na ZUS poza granicami naszego kraju nie tak łatwo jest odpowiedzieć. Prawdo do tego mają osoby które są na stałe zatrudnione za granicą, zgodnie z ustawami obowiązującymi w Unii Europejskiej, prawo do opłacania takich składek mają już osoby, które zatrudnione są za granicą na podstawie umowy o pracę, wykonując ją na rzecz zagranicznego pracodawcy na przykład tylko przez kilka godzin w ciągu miesiąca. Być może taka praca nie daje wysokich przychodów, ale pozwala na odprowadzanie składek za granicą oraz zaoszczędzenie na składkach ZUS. Nie tylko z tego powodu Polacy decydują się opłacać swoje składki emerytalne na przykład w Wielkiej Brytanii. Dzięki opłacaniu składek za granicą, można liczyć na wyższą – zagraniczną emeryturę. Spora część osób decyduje się na opłacanie składek ubezpieczeniowych poza granicami naszego kraju także z tego powodu, że ZUS ma dosyć spore problemy finansowe, a to jak wiadomo nie wróży w żadnym razie dobrze przyszłym emerytom. Już dziś wypłacane przez polski ZUS emerytury należą do jednych z najniższych w całej Europie, więc jeśli jest tylko taka możliwość to warto pomyśleć o opłacaniu składek właśnie za granicą.
Obowiązek opłacania bardzo wysokich składek na ubezpieczenie społeczne a także nieprzyjazne przepisy nie ułatwiają życia przedsiębiorcom w Polsce. Istniejące regulacje w zasadzie nie dawały możliwości uiszczania niewielkich składek. W związku z tym wielu prowadzących własny biznes wyjechało (wyemigrowało) do krajów, gdzie nie ma aż takich niedogodności. Polecany i opisywany na naszej stronie pomysł pozwala płacić niskie składki bez konieczności opuszczenia na stałe Polski. To bardzo istotne, zważywszy na tak ciężkie aspekty życia poza granicami jak rozłąka z rodziną czy trudności z aklimatyzacją w nowym państwie. Nasza firma przybliża pomysł sprawiający, że można nadal działać w Polsce, a opłacane składki nie stają się już tak uciążliwe.
Biorąc pod uwagę pojawiające się informacje o coraz gorszej kondycji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a co za tym idzie coraz bardziej realnym scenariuszu wypłaty „głodowych” (nieadekwatnych do pobranych od Ciebie wysokich składek) emerytur, należy się już dziś zastanowić nad zabezpieczeniem środków na jesień życia. Media próbują nam wmówić, że zagraniczna emerytura będzie niska, jednakże najniższa emerytura w Wielkiej Brytanii jest kilkakrotnie wyższa od emerytury w Polsce.
Czy ZUS za granicą się opłaca ?
   Obecnie osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do opłacania comiesięcznie składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 850 zł. Dzięki prezentowanemu na naszej stronie rozwiązaniu możliwe jest opłacanie składek w zdecydowanie mniejszej wysokości.
Jeżeli skorzystasz z naszych usług to miesięcznie jesteś w stanie zaoszczędzić 300 – 850 zł. ( w skali roku od 3600 do 10200 zł. ). Dokładnie rzecz ujmując wygląda to w ten sposób, że zagranicą płacisz (a właściwie czyni to Twój pracodawca) składki + podatek, a w Polsce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Podlegając pod system ubezpieczeń obcego państwa, tam płacisz składki, ale i zyskujesz uprawnienia do świadczeń z tamtego systemu, m.in. w razie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i oczywiście, po przepracowaniu odpowiedniego okresu nabywasz uprawnienia do tamtejszej emerytury. Nie zostajesz więc całkowicie „na lodzie”, a z kolei zaoszczędzone w Polsce składki zostają w Twojej kieszeni i możesz je zainwestować w dowolny sposób.
Widać zatem, że to rozwiązanie jest jak najbardziej opłacalne !!!
Co z emeryturą ?
Wielu pracodawców już dawno zauważyło, że na składkach ZUS można sporo zaoszczędzić, jeśli opłaca się je za granicami naszego kraju. Jak na razie najbardziej opłaca się korzystanie w taki sposób z systemu ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet kilkaset złotych jeśli będziemy opłacać za granicą najniższe stawki ubezpieczeniowe, które tam mogą być nawet kilkukrotnie niższe od tych, które opłacać musimy w naszym kraju. Pojawiały się też głosy odnośnie tego, że ZUS może nie uwzględnić składek, które są opłacane za granicą do naszej emerytury. Jak się jednak okazało staż pracy za granicami naszego kraju także będzie wliczany oczywiście do emerytury konkretnego pracownika. Z możliwości opłacania składek ZUS za granicą korzysta coraz więcej osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
Jeśli podejmiesz pracę w państwie Unii Europejskiej, nie tracisz odprowadzonych dotychczas składek na ubezpieczenie społeczne. Do przyszłej emerytury liczy się staż pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Choć każde państwo ma swój własny system ubezpieczeń emerytalno- rentowych, to oprócz przepisów prawa rodzimego, obowiązują go także postanowienia prawa wspólnotowego. Co ważniejsze, to właśnie one mają pierwszeństwo. Unijny system koordynacji ma za zadanie porządkowanie relacji pomiędzy przepisami krajowymi. Dlatego mieszkając i pracując w innym kraju Unii, zachowujesz prawo do emerytury, nabyte w Polsce.
Praca w kilku państwach UE nie daje jednak gwarancji uzyskania emerytur w każdym z nich. Państwo, w którym będziesz się ubiegał o emeryturę uwzględni wszystkie okresy składkowe i proporcjonalnie do czasu ich trwania wyliczy część emerytury. Części te złożą się na tzw. „emeryturę łączoną”.
Emeryturę możesz otrzymać w kraju, w którym byłeś ubezpieczony co najmniej rok, a Twój łączny staż pracy jest wystarczający do uzyskania emerytury w tym kraju. Musisz pamiętać o spełnieniu dwóch podstawowych warunków:
1. Wiek Emerytalny w UK
– Mężczyźni Przed 6 kwietnia 1959 r. – 65 lat
– Kobiety Przed 6 kwietnia 1950 r. – 60 lat
– Kobiety Po 6 kwietnia 1950 , ale przed 6 kwietnia 1955 – 65 lat
2. Posiadanie odpowiedniej liczby lat kwalifikujących
Lata kwalifikujące to takie, w których Twoje przychody były wystarczająco wysokie, aby płacić National Insurance Contributions (NICs), lub byłeś legalnie zwolniony z płacenia tychże składek. Minimalne przychody w roku 2009-2010 dla osób zatrudnionych na kontrakcie wynoszą £4940, natomiast dla osób samozatrudnionych minimum wynosi £5075.
Ile lat kwalifikujących potrzebujesz?
Na dzień dzisiejszy mężczyźni i kobiety potrzebują 30 lat kwalifikujących do uzyskania pełnej emerytury. W roku 2011 ta podstawowa emerytura wynosi : £102,15 tygodniowo dla osób samotnych lub £163.35 tygodniowo, gdy jest w związku małżeńskim.
Jeżeli nie kwalifikujesz się do pełnej emerytury, ale posiadasz 25% lub więcej lat kwalifikujących (po 5.04. 2010- 7,5 roku), będziesz dostawał kwotę pomiędzy minimum a maksimum podstawowej emerytury .
Jeżeli posiadasz zaledwie kilka lat kwalifikujących, osiągając wiek emerytalny będziesz otrzymywał jedną trzydziestą (1/30) pełnej podstawowej emerytury za każdy przepracowany rok.
Czyli przy kursie GBP 5 zł – ok 70 zł za przepracowany rok ! Po 30 latach pracy to ok 2200 zł.  W przypadku rodzimego ZUS’u na jakąkolwiek emeryturę trzeba pracować minimum 20/30 lat i emerytura wyniesie ok 700 zł. !
Co najważniejsze – NIE TRACISZ TEGO CO UZBIERAŁEŚ W ZUS
W przypadku osób, którym uprawnienia do emerytury ustalone zostały na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia ich wysokość obliczana jest z uwzględnieniem proporcji długości okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie członkowskim w stosunku do sumy długości okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach członkowskich.
 Co w przypadku kontroli z ZUS ?
   Wielu z Was, którzy zdecydują się na zarejestrowanie zagranicą z pewnością interesować będzie sprawa ewentualnej kontroli ze strony urzędników. Co się stanie gdy zjawi się kontrola? Czy urzędnicy zakwestionują uiszczanie składek poza granicami Polski? Czy nałożą karę? W sytuacji gdy wyrejestrujecie się z polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ZUS nie ma podstaw do przeprowadzenia kontroli; takowej może dokonać instytucja ubezpieczenia społecznego – odpowiednik polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – funkcjonująca w państwie, w którym będziecie odprowadzać swoje składki.
Bez obaw, wszystko odbywa się legalnie:
–  jesteście zarejestrowani w systemie ubezpieczeń społecznych, czyli dzieje się tak jak wymagają tego przepisy
– w obowiązujących terminach i w odpowiednio wyliczonej wysokości, Wasz zachodni pracodawca opłaca składki. czyli odbywa się to w zgodzie z przepisami
– możliwe czynności kontrolne nie dotkną Was, lecz co najwyżej Waszego zachodniego pracodawcę, który zawsze przestrzega obowiązującego prawa
Dlaczego płacić składki na ubezpieczenie w  Wielkiej Brytanii ?
   Spośród systemów państw członkowskich Unii Europejskiej, w których Polacy najchętniej się rejestrują jest Wielka Brytania. Wynika to z niewielkiej liczby formalności, które tam trzeba załatwić oraz niskich składek na ubezpieczenie społeczne. Niektórzy dostrzegają jeszcze inną zaletę – nabycie uprawnień do minimalnej brytyjskiej emerytury (która w przeliczeniu na naszą walutę da niezłą kwotę). Zdobycie części etatu na Wyspach Brytyjskich jako warunku koniecznego do opłacania tam składek nie stanowi dla Polaków większego problemu. Tysiące naszych rodaków pracuje tam swobodnie od 2004 r. i jak pokazuje praktyka, pracodawcy bardzo chętnie ich zatrudniają ponieważ Polacy są dobrymi i sumiennymi pracownikami. Aby zostać zarejestrowanym w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych ( tzw. social security scheme) trzeba podjąć pracę na etat – oczywiście w ramach umowy o pracę (contract of employment) a następnie zarejestrować się w instytucji ubezpieczenia społecznego w celu wyrobienia numeru ubezpieczenia (National Insurance Number – tę czynność niestety trzeba wykonać osobiście, ale zważywszy na to ile można zyskać z pewnością się opłaci). Potem czynności dokonują urzędnicy zamieszczając Was w brytyjskim systemie. Cała procedura zamyka się w terminie 3-4 tygodni (wasze czynności związane z osobistym uczestnictwem to 1-2 dni) po czym już jesteście zarejestrowani.
Jak przeprowadzić optymalizację ?
Jest to podstawowe pytanie, które każdy sobie zadaje. Przedstawiamy Państwu procedurę, którą należy wykonać aby legalnie zoptymalizować opłaty ZUS
1. Pierwszym krokiem jest kontakt z naszym biurem oraz zarejestrowanie się w programie
2. Po znalezieniu dla Państwa pracy, wystawiamy fakturę do zapłacenia i podpisujemy umowę
3. Udajecie się Państwo do ZUS celem wyrejestrowania ( wypełniamy druki ZWUA i ZWPA )
4. Następnym krokiem jest umówienie spotkania w JOB CENTER ( załatwia nasz pracownik )
–  oczekiwanie na zaproszenie do urzędu w celu wyrobienia NIN ( National Insurance Number )
5. Po ustaleniu terminu wizyty w urzędzie dokonujecie Państwo zakupu biletu lotniczego na wskazany przez nas lot
6. Wylatujemy do Wielkiej Brytanii z grupą 2,4 osobową
7. Na miejscu czeka na nas transport do urzędu oraz tłumacz, który pomoże nam podczas załatwiania formalności
8. Wracamy do Polski